Milieu

Elk bedrijf en daarmee elke agrariër heeft te maken met milieu wetgeving. Deze wetgeving lijkt jaarlijks strenger te worden en maakt het voor de agrariër niet makkelijker, voor zowel voor uitbreidingen als bestaande situaties. Het is daarom van groot belang, dat u als melkveehouder, geitenhouder, paardenhouder voldoet aan de milieu regelgeving.

In het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling worden diverse milieuthema’s aangestuurd, welke hieronder worden toegelicht:

Afvalbeheer

Voor de agrarische sector is op het thema afvalbeheer de biomassa verbranding de meest voorkomende. Het Activiteitenbesluit voorkomt dat installaties inefficiënt warmte opwekken en dat enkel plantaardige grondstoffen worden verbrand in de biomassa ketel.

Ammoniak

Het thema ammoniak is één van de meest bepalende voor melkveehouders, geitenhouders, varkenshouders en pluimveehouders. Het is namelijk zo dat volgens de Wet ammoniak en veehouderij eisen worden gesteld aan de maximale uitstoot. Vanuit dit thema wordt aangestuurd op emissie arme stalsystemen en luchtwassers in stallen.

Bodem

Verontreiniging van de bodem door agrarische activiteiten moet voorkomen worden. Daarvoor zijn voorschriften opgesteld, die het risico van bodemverontreiniging beperken. Hierbij kan gedacht worden aan vloeistofdichte vloeren of lekbakken van tanks voor vloeibare kunstmest en (diesel)olie. 

Indien veranderingen plaatsvinden, zoals de nieuwbouw van een stal, dan kan het zijn dat de gemeente een bodemonderzoek vraagt. Indien dan blijkt dat deze grond verontreinigd is, dan moet deze grond verplicht worden verwijderd. 

Energiebesparing

De agrarische sector staat voor een grote uitdaging als het gaat voor energiebesparing. Vanuit het Activiteitenbesluit wordt verplicht dat bedrijven met een elektriciteitsgebruik van meer dan 50.000 kWh en een gasgebruik van meer dan 25.000 m³,  energiebesparende maatregelen doorvoeren met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar.

Fijn stof

Ter voorkoming van hinder door fijn stof gelden voor veehouderijen eisen voor de uitstoot van fijn stof. Bij nieuwbouw of uitbreiding van dieraantallen moet rekening gehouden worden met de toename van fijn stof en moet daarom waar nodig passende maatregelen getroffen worden.

Geluid

Elk agrarisch bedrijf produceert geluid, maar niet elk geluid wordt als geluidshinder ervaren door geluidsgevoelige objecten zoals woningen, kantoren, tehuizen en scholen. Om deze objecten te beschermen zijn geluidseisen gesteld aan agrarische bedrijven. Middels een akoestisch onderzoek kan aangetoond worden, dat verkeersbewegingen, tractoren, machines en installaties geen geluidshinder veroorzaken.

Geur

Naast fijnstof en ammoniak, hebben agrarische bedrijven te maken met de uitstoot van geur. Deze geur van mest, compost, voer of de landbouwhuisdieren zelf kunnen als hinderlijk worden ervaren. Daarom zijn geurgevoelige objecten beschermd en moet aangetoond worden met vaste afstanden of berekening dat voor bijvoorbeeld woningen geen geurhinder wordt ondervonden.

Lichthinder

Omwonende van agrarische bedrijven kunnen hinder ondervinden door lichten van bijvoorbeeld stallen, voertuigen, windturbines, gebouwen en toestellen. Alhoewel geen eisen beschikbaar zijn, zijn wel richtlijnen beschikbaar om lichthinder te beperken. 

Veiligheid

Naast de algemene thema’s wordt in het thema Veiligheid diverse risico’s afgedekt. Hierbij denkend aan voorschriften voor gasflessen, opslag van kunstmest, vergisten van mest, tanken van brandstof en opslag van bestrijdingsmiddelen.

Uitbreidingsplannen of meer informatie? bel: 033 - 202 22 68 of Klik hier