Natuurbeschermingswet

Op 1 januari 2015 is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden, om zo op landelijk niveau de effecten van stikstof op Natura-2000 gebieden te kunnen beheersen. Door deze regelgeving is het lastiger geworden om het aantal dieren uit te breiden, aangezien Nederland veel Natura-2000 gebieden bevat en afstanden tot agrarische bedrijven kort zijn.

Is de PAS verplicht?

Wanneer bedrijfsmatig landbouwhuisdieren worden gehouden, dan wordt stikstof uit gestoten. In veel gevallen betekent dit dat een te hoge bijdrage op de omliggende Natura-2000 gebieden wordt veroorzaakt. Bij een hoge bijdrage is een vergunningsaanvraag vereist en bij een beperkte stikstof kan volstaan worden met enkel een melding.

Hoe werkt de stikstof uitstoot bij de PAS?

De PAS rekent met de stikstofbijdrage op de omliggende Natura-2000 gebieden. Deze stikstofuitstoot wordt onder andere veroorzaakt door landbouwhuisdieren, zoals koeien, kippen, geiten, etc. Elk dier heeft een andere uitstoot van stikstof welke is vastgelegd in de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV). Naast het type dier, is ook het huisvestingsysteem bepalend voor de mate van stikstofuitstoot per dier.

De stikstofuitstoot wordt bepaald door het aantal dieren, het huisvestingssysteem en de afstand tot de Natura-2000 gebieden. Uw Agrarisch Bouwadviseur heeft de kennis om deze uitstoot te berekenen en kan adviseren of uitbreiding mogelijk is. In het geval de stikstof uitstoot te hoog is, dan kunnen emissiearme huisvestingsystemen de kans van uitbreidingsmogelijkheden vergroten. Uw Agrarisch Adviseur kan uw agrarisch bedrijf adviseren hierin.

Wat kan Uw Agrarisch Bouwadviseur voor u betekenen?

  • Aanvraag van Natuurbeschermingswetvergunning / Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
  • Onderzoek uitbreidingsmogelijkheden agrarisch bedrijf

In welke situaties kan Uw Agrarisch Bouwadviseur ondersteuning bieden?

  • Aanvragen van Natuurbeschermingswetvergunning
  • Uitbreiding van agrarisch bedrijf
  • Verplaatsing van agrarische bedrijf
  • Omschakeling naar andere landbouwhuisdieren
Uitbreidingsplannen of meer informatie? bel: 033 - 202 22 68 of Klik hier